Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

28 september, 2020

Op deze pagina vindt u de Blad! Producties. In deze voorwaarden geven wij aan welke rechten en plichten u heeft wanneer u ons schriftelijk opdracht heeft gegeven door ondertekening van onze samenwerkingsovereenkomst.

Voorwaarden Blad! Producties

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op het contract tussen Blad! Producties en opdrachtgever.
 2. Betaling vindt plaats vóór de datum zoals aangegeven op de factuur.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de betaaltermijn zoals vermeld op de factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. Tevens is de opdrachtgever dan 15 % buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 50,00. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.
 4. Beeldmateriaal voor elke uitgave van Blad! Producties wordt door de opdrachtgever aangeleverd in PDF of JPG formaat, in de afmetingen zoals deze in dit contract zijn aangegeven, en minimaal 300 dpi.
 5. Na het verschijnen van het eerste nummer, evalueren wij de samenwerking en bekijken wij of en in welke vorm we de samenwerking voortzetten. Mocht het magazine niet verschijnen, om welke reden dan ook, dan vervalt de overeenkomst.
 6.  Blad! Producties is niet aansprakelijk voor:
  1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
  3. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
  5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
  6. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.