Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

28 september, 2020

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BLAD! Producties en zijn opdrachtgevers. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Offertes

 • Offertes van BLAD! zijn vrijblijvend en 1 maand geldig, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat.
 • Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • Prijzen zijn excl. btw en exclusief eventuele overige kosten zoals reis-, en verzendkosten tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

Schriftelijke bevestiging

 • Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat BLAD! Producties begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden BLAD! Producties pas nadat deze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd. 

De uitvoering van de opdracht 

 • De manier waarop een magazine tot stand komt, staat gedetailleerd beschreven in het document ‘Werkwijze’ dat deel uitmaakt van de overeenkomst. 
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door haar aangeleverde materialen zoals teksten en foto’s. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aangeleverde materialen gebruikt mogen worden voor de opdracht en vrijwaart BLAD! van mogelijke aanspraken door derden die verband houden met het gebruik van deze materialen. 
 • BLAD! zorgt ervoor dat de door BLAD! aangeleverde materialen voor het magazine gebruikt mogen worden en vrijwaart opdrachtgever van mogelijke aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van deze materialen. 
 • Als door de opdrachtgever aangeleverde content (tekst en fotografie) niet geschikt of onvolledig is of niet tijdig is aangeleverd, dan is meerwerk nodig. Ook extra werkzaamheden die voortkomen uit onvoorziene omstandigheden of uit wijzigingen in de opdracht brengt BLAD! Producties in rekening. In deze gevallen informeert BLAD! Producties de opdrachtgever altijd vooraf.
 • Voordat het magazine naar de drukker gaat, ontvangt opdrachtgever een digitale drukproef ter controle. Bij akkoord stuurt opdrachtgever een schriftelijke bevestiging.

Intellectueel eigendom en naamsvermelding

 • Op de door BLAD! aangeleverde content (tekst, foto’s, illustraties en ontwerpen) rusten auteursrechten. BLAD! verleent aan opdrachtgever een exclusieve licentie voor eenmalige publicatie zoals afgesproken in de overeenkomst. Ander gebruik is alleen toegestaan nadat hierover schriftelijke afspraken zijn gemaakt. 
 • BLAD! heeft het recht om zijn naam in het magazine op de gebruikelijke wijze te vermelden en heeft, met inachtneming van de belangen van opdrachtgever, de vrijheid om in het kader van de opdracht gemaakte materialen, zoals artikelen en foto’s, te gebruiken voor eigen publiciteit, als voorbeelden bij verwerving van opdrachten en dergelijke. 

Betaling 

 • Afspraken over facturatie en eventuele betaaltermijnen staan vermeld in de offerte.
 • Alle betalingen moeten worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum. 
 • Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. 

Aansprakelijkheid 

 • BLAD! staat ervoor in dat goede materialen worden opgeleverd, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van zaken waar BLAD! geen invloed op heeft. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor (het controleren van) de juistheid van informatie die door of namens hem in het kader van de overeenkomst beschikbaar wordt gemaakt. 
 • BLAD! is uitsluitend aansprakelijk voor aan BLAD! toerekenbare, directe schade. 
 • Behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van BLAD! beperkt tot maximaal het honorarium van BLAD! voor de betreffende opdracht.