Inspiratie uit alle bronnen van wijsheid

Haven in Zicht Winter 2020
Stadsklooster Delft

Spiritualiteit op een eigentijdse manier

Stadsklooster Delft

Spiritualiteit op een eigentijdse manier

In en rond Delft starten mensen op vrijwillige basis met een initiatief om iets voor de stad en zijn inwoners te doen. Wat zijn hun drijfveren? En wat is de impact van het initiatief op de stad? In deze rubriek laten we de initiatiefnemers aan het woord. .

Spiritualiteit op een eigentijdse manier

Aanleiding

Wouke: “In 2016 ontstond binnen een aantal kleine geloofsgemeenschappen langs de Oude Delft een idee. Dit waren de gemeenschappen van de Doopsgezinden, de Remonstranten, de Oud-Katholieken, de Lutheranen, Kerk aan het Noordeinde en Vrijzinnig Delft. Stuk voor stuk geloofsgroepen met een steeds kleiner aantal leden. Het idee was om een stadsklooster op te richten, dat los staat van een bepaalde geloofsovertuiging. Want iedereen zag de trend dat mensen zoeken naar verdieping, verstilling en zingeving, maar tegelijkertijd geen zin hebben om zich aan te sluiten bij een kerk. We onderkenden dat dit vraagt om een andere vorm van spiritualiteit, een die beter past bij deze tijd.

Hoewel iedereen achter dit idee stond, was de uitvoering best lastig, want onderling verschilden de verwachtingen. De toenmalige predikante van Vrijzinnig Delft vroeg mij om het proces te begeleiden om vanuit de verschillende persoonlijke ideeën te komen tot een gezamenlijk gedragen visie voor het Stadsklooster. Dit traject begeleidde ik met Anja Schaafsma. Samen gingen we op zoek naar onze gemeenschappelijke waarden en formuleerden we op basis daarvan een aanpak. Daarmee ontstond in 2017 Stadsklooster Delft.” 

Aanpak

“We willen een plek zijn waar je je even kan terugtrekken uit de hectiek van het moderne leven. Waar je in stilte kunt zijn, je veilig en gezien kan voelen, je kan laten voeden en inspireren. We kwamen tot drie pijlers: Tempel – School – Herberg. Deze zijn geïnspireerd op het traditionele kloosterleven waarin bidden, werken en samenzijn de rode draad vormen. De activiteiten die we aanbieden vallen onder deze pijlers, maar dan op een eigentijdse manier.

Tempel staat voor meditatie. Een ruimte om naar binnen te gaan en je te verbinden met een universele bron. School staat voor verdieping en het vergroten van kennis via een scala aan leerzame activiteiten. Daarbij putten we uit het christelijk erfgoed, maar we besteden ook aandacht aan andere bronnen van wijsheid in de wereld. En we laten ons inspireren door de rijkdom van cultuur en literatuur. Herberg staat voor ontmoeten, saamhorigheid en verbinding. We willen een ontmoetingsplaats zijn en organiseren activiteiten die mensen verbinden, zoals gezamenlijke maaltijden of stadswandelingen.”

Resultaat

“We werken samen met diverse netwerkpartners in de stad. We kijken of hun aanbod aansluit bij onze kernwaarden: gelijkwaardig, open, niet dogmatisch en voor iedereen toegankelijk. Als dat zo is, nemen we de activiteit op in ons programma. Op maandag zijn er bijvoorbeeld meditaties gebaseerd op de techniek van de World Community for Christian Meditation en elke zaterdag zijn er ignatiaanse meditaties. Daarnaast organiseren we workshops, zoals ‘Verbindende communicatie’ gebaseerd op het gedachtengoed van Marshall Rosenberg. Of een cursus Benedictijns leiderschap of Gnostische geneescirkels. Elk jaar nemen we op de eerste zondag van november deel aan Lichtjes voor Delft. Dan is er om 14.00 uur op de Markt gelegenheid voor Delftenaren om overleden dierbaren te gedenken door een kaarsje aan te steken. Twee keer per jaar organiseren we een Kloosterdag. Zo’n dag kun je zien als een soort proeverij van ons aanbod met diverse workshops, meditaties en gezamenlijk eten. Je ontmoet mensen die je nog niet kent. In zo’n dag komen de drie pijlers Tempel, School en Herberg samen.”

Meet weten?

Kijk op www.stadskloosterdelft.nl